Bewonersplatform

  Bewonersplatform

Het Bewonersplatform is een netwerk van wijkbewoners dat geregeld bij elkaar komt om zaken te bespreken die de gehele wijk dan wel de verschillende buurten daarin aangaan. Het Bewonersplatform heeft daarvoor een convenant gesloten met de gemeente waarin de afspraken en bevoegdheden zijn vastgelegd.


Sinds januari 2007 zijn het Bewonersplatform Kerkrade Oost en het Platform Bleijerheide - Nulland - Mucherveld gefuseerd onder de naam Bewonersplatform Kerkrade Oost.

Doel: Samen met het wijkplatform vormt het bewonersplatform de schakel tussen de inwoners van Kerkrade Oost en de bestuurlijke organen van de gemeente


Het dagelijks bestuur van het Bewonersplatform is afgevaardigd in het Wijkplatform Kerkrade Oost . Dit orgaan heeft een adviesfunctie richting gemeente. In het Wijkplatform zitten behalve een afvaardiging van het Bewonersplatform ook personen die actief zijn in het maatschappelijk middenveld ( onderwijs, politie, welzijnswerk, middenstand, ondernemers, woningcorporaties etc.) en ambtenaren van de gemeente Kerkrade. Voorzitter van het Wijkplatform is wethouder Leo Jongen.


Het Bewonersplatform Kerkrade Oost komt 8x per jaar bij  elkaar, waarvan 4x als voorbereiding op vergaderingen van het  Wijkplatform.  De vergaderingen duren van 19.30 tot 21.30 uur.


De leden van het Bewonersplatform zijn afkomstig uit verschillende buurten van de wijk Oost. De meeste leden hebben een specifiek taakgebied toebedeeld gekregen, b.v. verkeer, milieu, geluidshinder, veiligheid, gehandicaptenzorg.


Er is ook een huishoudelijk reglement en een samenwerkingsovereenkomst tussen bewonersplatforms en de gemeente Kerkrade

Copyright 2000 - 2018 © All Rights Reserved